RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzrepływu takich danych, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIKOM Violetta Milhausen Kolarska z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kolejowej 50d.
 2. Mogą Państwo skontaktowć się z naszym Administratorem poprzez e-malia: rodo@vikom.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane w nastepujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy jak również kontaktowania się z Państwem w sprawach         związanych z umową (podstawa prawna – RODO  art. 6 ust. 1 b)
  • przyjęcia i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz realizacja Państwa uprawnień             z tytułu rekojmi (podstawa prawna – RODO  art. 6 ust. 1 b)
  • wypełnianie obowiązków podatkowych i księgowych , a przede wszystkim wystawienia      i przechowywania faktur VAT oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji księgowej     podstawa prawna – RODO  art. 6 ust. 1 c)
  • informowania Państwa o swojej ofercie handlowej (podstawa prawna – RODO  art. 6 ust.     1 f)
  • ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu podpisanych umów     (podstawa prawna – RODO  art. 6 ust. 1 f)
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów, wystawienia dokumentów księgowych oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Bez podania niezbędnych danych nie jest możliwe zawarcie lub wykonanie umowy albo rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy. Jeśli została wystawiona faktura VAT, dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku, niezależnie od krótszego terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 6. Administrator przekaże Państwa dane następującym odbiorcą:
  • przewoźnikom i kurierom
  • podwykonawcom i serwisom gwarancyjnym
  • podmiotom świadczącym usługi prawne oraz księgowe  (przetwarzającym dane na     podstawie umowy z Administratorem)
  • bankom
  • urządom skarbowym lub innym organom publicznym zgodnie z obowiązującym prawem
 7. Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Waszych danych, możecie je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Możecie także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuję Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Inforujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 9. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem wysłając żądanie na podany w pkt. 2 adres e-mail.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.